Football - The Link Ethiopia Wolves, 07/2014 - linkethiopia